Help Us Improve the Quality of Community Services for Asian Canadians

Complete a survey for a chance to win 1 in 50 $100 prizes AND/OR Participate in a Focus Group/Interview for a $50 honorarium.

We are calling on East & Southeast Asians to share experiences of racism so that we have better data to design culturally-appropriate, linguistically-accessible, relevant services for the Asian Canadian community.

帮助我们提高亚裔加拿大人社区的服务质量

完成问卷调查,就有机会赢得100加币的奖励(50个中奖名额); 参加小组讨论或者一对一面谈,可获得 50 加币的酬金。

我们呼吁东亚和东南亚裔分享种族主义的经历,以便我们有 更多准确的数据,为亚裔加拿大人社区设计符合我们文化的、无语言障碍的、并与我们切身相关的服务。

幫助我們提高亞裔加拿大人 社區的服務質量

完成問卷調查,就有機會贏得100加幣的獎勵(50個中獎名額); 參加小組討論或者一對一面談,可獲得 50 加幣的酬金。

我們呼籲東亞和東南亞裔分享種族主義的經歷,以便我們有 更多準確的數據,為亞裔加拿大人社區設計符合我們文化的、無語言障礙的、並與我們切身相關的服務。

Tulungan Kaming Pagbutihin ang Kalidad ng Mga Serbisyo sa Komunidad para sa mga Asyanong Canadian

Kumpletuhin ang isang survey para sa isang pagkakataong manalo ng 1 sa 50 $100 na premyong At/O Lumahok sa isang Focus Group/Interview para sa isang $50 na honorarium.

Nananawagan kami sa mga taga-Silangan at Timog-silangang Asya na magbahagi ng mga karanasan sa kapootang panlahi upang magkaroon kami ng mas tumpak na data upang magdisenyo ng naaangkop sa kultura, naa-access sa wika, mga nauugnay na serbisyo para sa komunidad ng Asian Canadian.

アジア系カナダ人のためのコミュニティサービスの改善にご協力ください

アンケートに答えると50の$100の賞金が当たる抽選に参加できます。またはフォーカスグループ/面接に参加すると50ドルの謝礼がもらえます。両方参加することも可能です

私たちは、アジア系カナダ人のコミュニティのために、文化的に適切で、言語的にアクセス可能な適切なサービスを設計するためのより正確なデータを得るため、東アジアおよび東南アジアの人々に人種差別の経験を共有していただくよう呼びかけています。

아시아계 캐나다인을 위한커뮤니티 서비스의 질 향상에 도움을 주세요!

설문조사를 완성해 주시면 50명중 1분께 $100의 상금을 드립니다. 또한,포커스 그룹 혹은 인터뷰에 참여해주신 분께는 $50의 사례비가 제공됩니다.

아시아계 캐나다인 공동체를 위한 문화적 적합성과 언어적 접근성을 높인 관련 서비스들을 설계함에 있어 보다 정확한 자료들을 수집하기 위해 동아시아와 동남아시아권 사람들의 인종차별 경험을 모집하고 있습니다.

Giúp Chúng Tôi Nâng cao Chất lượng Dịch vụ Cộng đồng cho người Canada gốc Á

Hoàn thành khảo sát để có cơ hội giành được 1 trong 50 giải thưởng tiền mặt trị giá $100 VÀ/HOẶC tham gia vào một nhóm tập trung/cuộc phỏng vấn dể nhận được khoản thù lao $50.

Chúng tôi đang kêu gọi người Đông Á và Đông Nam Á chia sẻ những trải nghiệm của họ đối với Phân biệt Chủng tộc để chúng tôi có thêm dữ liệu chính xác để thiết kế những dịch vụ phù hợp về mặt văn hoá, dễ tiếp cận về mặt ngôn ngữ, và thích hợp cho cộng đồng người Canada gốc Á.